Gudstjenestens bønner

Af Ole Lundegaard

Bønnens rolle i gudstjenesten

Et synspunkt på gudstjenesten forskellige bønner er, at de indtager den plads, som ofringerne havde i den gammeltestamentlig gudsdyrkelse. Her var der tale om flere typer ofre: brændoffer, syndoffer, slagtoffer, afgrødeoffer, drikoffer, røgelsesoffer etc. På samme måde findes der også i den kristne gudstjeneste forskellige bønner (dog ikke sådan at man skal søge en præcis sammenhæng mellem de forskellige typer ofre og bønner).

Det er meget svært at give generelle regler for bøn i gudstjenesten, ikke mindst fordi hver enkelt menighed kan have forskellige traditioner, og fordi bøn i kraft af selve sin natur ikke kan begrænses eller fastfryses i en bestemt form. Alligevel kan man pege på nogle elementer, man bør være opmærksom på, da bønnen i gudstjenesten ikke kun har Gud som ”modtager”, men også mennesker. Derfor nævner Paulus også (1. Kor 14:16ff.) bønnens forståelighed for andre end den bedende selv som et vigtigt kriterium for offentlig bøn.

1.      Når man beder i gudstjenesten skal man – jf. den forrige artikel om ”Fælles bøn” være opmærksom på, at man beder på fællesskabets vegne, dvs at bønnen skal udtrykke kollektiv taksigelse, tilbedelse og forbøn for alle. Derfor vil man oftest bede i første person flertal, ”vi”, i stedet for ”jeg”.

2.      Man bør være opmærksom på bønnernes længde. Bed ikke for længe.

3.      Gudstjenestens bønner bør passe til den del af gudstjenesten, de hører hjemme i (se artiklen ”At tilrettelægge en gudstjeneste”.

4.      En blanding af forberedte bønner fra præstens eller gudstjenestelederes side sammen med spontane bønner fra menighedens side giver ofte en god balance.

5.      Det er lettere for gudstjenestedeltagerne at være med i bønnen, hvis hver enkelt bøn ikke drejer sig om for mange forskellige områder på en gang – altså taksigelse, påkaldelse, forbøn, etc. (se nedenfor)

6.      Man kan med fordel øse af kirkens lange tradition og bruge bønner, hvis ord gennem mange år har vist deres egnethed til at udtrykke vore bønner, eksempelvis Frans af Assissis bøn, St. Patricks bøn, St. Patricks breastplate og mange andre.

Gudstjenestens forskellige bønner

Herunder vil jeg kort nævne en række forskellige typer bønner. Det er de færreste gudstjenester, der hver søndag vil have alle disse med, men de forskellige elementer er i det mindste vigtige at inkludere i gudstjenestens bønner.

·         Påkaldelsesbøn (ved gudstjenestens begyndelse)

En kort og præcis bøn, der udtrykker bøn om Guds nærvær, når vi åbner vores hjerte for ham.

Eksempel:

Herre, vor Gud

Du ser ind i ethvert hjerte; du kender os bedre end vi kender os selv; for dig er intet skjult. Vi beder dig, rens vore hjerter ved Helligånden og gør os åbne for dig, så vi må kende dig, som den du er, og så vi må lære at leve som dine børn, i Jesu navn, Amen.

Det kan også være en indgangsbøn, som menigheden beder med på, fx:

Herre, vi kommer til dig med tak og lovsang

for du er Gud, og vi er dit folk.

Vi kommer for at høre, hvad du vil sige til os

Hjælp os at have åbne hjerter og åbne sind

så vi kan modtage det, du rækker os

i Jesu navn

Amen.

·         Takkebøn

Denne bøn takker Gud for hans skaberværk, for frelsen og for hans forsyn og omsorg. Der kan også være tale om tak for særlige ting i menighedens liv, fx bønshørelse. Mange gange vil den første bøn i gudstjenesten indeholde både påkaldelse og tak.

 

Eksempel:

Almægtige Gud,

du som har skabt alle ting, vi takker dig for dit skaberværk, for solens stråler om dagen og stjernes skin om natten, for luft og lyd, for syn og skønhed. Tak for din kærlighed til hver eneste levende sjæl, for din ånd, der bor i os. Tak for kærligheden, der bor i vore hjerter, som et vidnesbyrd om dig. Tak for venskab og fællesskab, for familie og menighed. Fra dig kommer alle gode gaver, vi priser dig, gennem Jesus Kristus, vor Herre, Amen.

·         Fadervor

Fadervor behøver ikke yderligere kommentarer. Da det er den bøn, der indeholder Herrens egne anvisninger til os om, hvordan vi bør bede, bør den være med, hver gang vi samles til gudstjeneste. Mange steder bedes den som fælles afslutning af takkebønnen.

·         Bøn om syndsforladelse

Denne bøn søger Guds tilgivelse for synd. Den har derfor karakter af en bekendelse. Ofte finder man bekendelsen som en del af en af gudstjenestens øvrige bønner, eller den udtrykkes i en af gudstjenestens salmer og sange.

Eksempel:

Nådige Gud,

Vi kommer med brudte hjerter, for vi er klar over, at vi har syndet mod dig og dine bud. Vi bekender, at vi har syndet både ved det, vi har gjort, og ved det vi har undladt at gøre. Vi har forvoldt sorg og nød. Fordi din søn, Jesus Kristus, tog imod syndere og inviterede dem ind i sit fællesskab, tør vi også komme til dig i tryghed og tillid til, at du vil modtage os og sætte os fri fra det, der binder os. Forny vores tro på dig og vores villighed til at følge dine veje. Hør vor bøn og hav barmhjertighed med os, ved Jesus, vor frelser og broder. Amen.

·         Offerbøn

Denne bøn bedes i forbindelse med indsamling af offeret. Den kan f.eks. bedes af dem, der indsamler offeret, som også evt. læser et skriftord inden indsamlingen. Det bør være en ganske kort bøn, der takker for Guds gaver til os. Nogle vælger at bede bønnen som en ren takkebøn efter indsamlingen, nogle vælger at bede den før.

Eksempel:

Kære Gud og Fader

Vi takker dig for alt du har givet os. Liv, hjem, familie, venner, menighed, nok til dagen og vejen. Du har givet os overflod. Hjælp os at forvalte dine gaver efter din vilje. Vi beder om, at den gave, vi nu indsamler, må blive brugt til din ære. I Jesu navn, Amen.

·         Bøn før prædikenen

Nogle gange vil man bede en bøn før prædikenen, der handler om åbenhed over for det, der forkyndes og en bøn for prædikanten, der skal tale. Også dette bør være en ganske kort bøn.

Eksempel:

Far i himlen. Må de ord, der nu skal lyde, være velbehagelige for dig og gavnlige for os. Amen.

·         Pastoralbøn (hyrdebøn, forbøn)

I denne bøn træder vi som menighed ind for Gud med bøn for hele skaberværket. Vi beder for nødlidende, ensomme, syge, folk i magtfulde stillinger, for kirken, for missionærer, etc. Meget ofte er denne bøn, hvori forekommer forbøn for særlige grupper af mennesker eller for enkeltpersoner, gudstjenestens længste. Hvis man har forberedt bønnen hjemmefra vil den dog oftest ikke behøve at blive så lang.

Eksempel:

Herre, vor Gud og far,
vi takker dig for livet,
du har givet os.
Vi takker dig for den kærlighed og glæde, du giver os gennem andre mennesker.
Hjælp os midt i vores glæder over det gode, vi har, ikke at overse

folk i nød.
Lad os være dine tjenere,
så sultne får noget at spise,
syge bliver plejet
og den ensomme får besøg.

Velsign vore almisser, vore barmhjertighedsgaver, så de fører til liv, og glæde og bærer frugt.
Brug os til at skabe tryghed og
livsglæde for andre.
Vi beder for din kirke over hele jorden,
Må den altid må vidne om sin herre. Brug os til at sprede dit ord, og lad menigheden være tegn på den kærlighed, du vil skal være mellem alle.
Vi beder i Jesu navn, Amen.

·         Forbøn

Når der er mennesker, der har brug for personlig forbøn pga. af sygdom, tvivl eller prøvelser, er det vigtigt at håndtere det på en god og naturlig måde. Man bør undgå, at forbønnen bliver et “show” ved foran i kirken at ”udstille” dem, der beder om forbøn. I visse tilfælde kan vandringen op ad midtergangen dog samtidig fungere som en betydningsfuld bekendelseshandling, og dermed noget, der bør gives anledning til. Regelmæssig forbøn for syge og nødlidende bør være en del af enhver kristen gudstjeneste.

Eksempler:

Herre vi bekender vor synd. Vi har ofte misbrugt de gaver, du har givet os. Vi har været selviske og ligegyldige, vi har ofte påført andre mennesker smerter og sår. Vi har ikke levet i fællesskab med dig. Vi fortryder det, og i tillid til din uendelige barmhjertighed beder vi dig tilgive os.

Må Gud Fader, som skabte dig og som kender dine inderste tanker, udslette dine synder og give dig nyt liv.

Må Gud Søn, som går ved din side og som tager del i din glæde såvel som din sorg have barmhjertighed med dig.

Må Gud Helligånd, som giver mennesker kraft og godhed fra Gud fylde dit liv med håb og kærlighed, så du må vandre i lyset af hans herlighed, i fred og glæde. Amen

Vi slutter en kærligheds ring om dig for at beskytte dig mod al fare

I Faderes navn, som har født dig

I Sønnens navn, som elsker dig

I Helligåndens navn, som bor i dig

Modtag den treenige Guds kraft og beskyttelse

Vi/jeg lægger vore/mine hænder på dig i vor Herre og frelser Jesus Kristus navn. Modtag hans helbredende berøring og stol på hans kraft.

Bønner for syge og søgende bør altid følges op af samtale og omsorg.